X Sesja Rady Miasta w dniu piątek, 6 września 2019

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 267 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:54:58
Liczba odtworzeń: 393
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Propozycje zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019 – 2033;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok;
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów półwyspu Kusnort, obręb Tałty, gmina Mikołajki;
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągniecia dydaktyczno – wychowawcze;
5) w sprawie uznania skargi na działanie organu wykonawczego za bezzasadną;
6) w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/294/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołajki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad