XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej z 25 marca 2021 r.

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 186 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 07:24:43
Liczba odtworzeń: 266
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:241.Otwarcie obrad XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
09:442.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
09:473.Przyjęcie protokołu z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
11:014.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
11:045.[5] Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tarnowa na lata 2019 – 2021 za 2020 rok.
11:056.[6] Przyjęcie Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej dla Miasta Tarnowa na lata 2021-2023 – podjęcie uchwały.
11:137.[7] Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14:108.[8] Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęcie uchwały.
14:389.[III] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 - podjęcie uchwały.
14:4010.[IV] Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 - podjęcie uchwały.
14:4111.[9] Zmiana uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania – podjęcie uchwały.
14:4212.[10] Wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
14:4413.[11] Założenie Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Tarnowie oraz włączenie jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
14:4514.[12] Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub wykorzystaniem odnawialnego źródła energii – podjęcie uchwały.
14:4815.[13] Powierzenie Prezydentowi Miasta Tarnowa uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich – podjęcie uchwały.
14:5016.[14] Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic: Krakowskiej, Dworcowej, Do Huty i Monopolowej – podjęcie uchwały.
14:5117.[15] Przyjęcie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Tarnowa do 2035 roku – podjęcie uchwały.
14:5318.[16] Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie – podjęcie uchwały.
14:5719.[17] Zmiana uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Rodzinny Dom" w Tarnowie oraz zmiana uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny Dom" w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14:5820.[I] Zmiana uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok - podjęcie uchwały.
14:5921.[II] Zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - podjęcie uchwały.
15:5222.[V] Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
15:5323.[VI] Rozpatrzenie petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmanna poprzez nazwanie ulicy, placu, skweru lub parku Jego imieniem - podjęcie uchwały.
15:5424.[18] Zmiany w składach komisji Rady Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
16:1425.[19] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
16:2726.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
16:2827.Zamknięcie obrad XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad