Sesja Rady w dniu środa, 31 marca 2021 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 291 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:44:33
Liczba odtworzeń: 421
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podsumowanie działalności Rady Seniorów Gminy Słupsk za 2020 r.
3. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1_w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupsk w 2021r."
b) - druk Nr 2_zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk
c) - druk Nr 3_w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk
d)- druk Nr 4_ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk ( działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57)
e) - druk Nr 5_w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk
f) - druk Nr 6_w sprawie zaliczenia ulicy Przemysłowej w Głobinie do kategorii dróg gminnych
g) - druk Nr 7_w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2021 rok
h) - druk Nr 8_ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXX/324/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
i) - druk Nr 9 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Słupsk i ustalenia jej składu.
j) - druk Nr 10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Słupsk.
k) - druk Nr 11 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
l) - druk Nr 12 w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
m) - druk Nr 13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 -2023
n) - druk Nr 14 w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXX/326/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Słupsk na rok 2021
o) - druk Nr 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/224/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo, gmina Słupsk
p) - druk Nr 16 sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno
r) - druk Nr 17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX 308/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk – Karta Dużej Rodziny 3+ na lata 2021 -2025
s) - druk Nr 18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/304/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia programu Karta Seniora Gminy Słupsk na lata 2021 -2025.
t)- druk Nr 19 w sprawie zajęcia stanowiska wobec faktu powołania przez Radę Miejską w Słupsku doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad