Sesja Rady w dniu wtorek, 3 września 2019

Rada Gminy w Galewicach
Czas publikacji: 177 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:24:45
Liczba odtworzeń: 162
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:341.Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Gminy w Galewicach.
13:382. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
13:393. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy w Galewicach z dnia 27 sierpnia 2019 r.
14:014. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
14:095. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
14:03a) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Galewice;
14:05b) zmiany uchwały Nr XXXVIII/219/18 Rady Gminy w Galewicach z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawacze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Galewice;
14:06c) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Galewice do Związku Wzajemności Członkowskiej jednostek samorządu terytorialnego działającego przy Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW;
14:08d) wprowadzenia zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice;
14:09e) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
14:136. Interpelacje i zapytania.
14:377. Wolne wnioski i informacje.
14:558. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
14:569. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad