XI Sesja Rady Miejskiej w lubniewicach 02 września 2019 r.

Rada Miejska w Lubniewicach
Czas publikacji: 177 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 03:48:36
Liczba odtworzeń: 960
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe
a)Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
b)Głosowanie w sprawie zmiany punktu 11 Interpelacje zapytania i sprawy różnena punkt 9 wniosek formalny w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach
c)Przyjęcie protokołu z X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
2.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy
3.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w miejscowości Glisno
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Lubniewice
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice
6.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/36/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice w 2019 roku
7.Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej z wyników nauczania oraz osiągnięć sportowych w roku szkolnym 2018/2019
8.Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020
9.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubniewice.
10.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami
11.Interpelacje, zapytania, sprawy różne
12.Wniosek formalny w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach
a)Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania radnego z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach
b)Powołanie Komisji Skrutacyjnej
c)Głosowanie
d)Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach
13.Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach
14.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach
a)Powołanie Komisji Skrutacyjnej
b)Głosowanie
c)Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach
15.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad