XXX Sesja Rady Gminy Iwanowice - 31 marca 2021 r.

Rada Gminy Iwanowice
Czas publikacji: 110 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:53:35
Liczba odtworzeń: 212
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:461.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
12:102.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
12:103.Informacja Przewodniczącego Rady nt. zgłoszonych interpelacji. Zapytania Radnych.
12:134.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2021- Nr XXVIII/278/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.
12:155.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2021-2035.
12:166.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pomocy finansowej na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
12:187.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/217/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
12:218.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12:239.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/294/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
12:2510.Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice.
12:2711.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadań drogowych w 2021r., realizowanych w ramach poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach powiatowych.
12:2712.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12:3613.Wolne wnioski i informacje.
12:3614.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad