Sesja Rady w dniu wtorek, 30 marca 2021

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 10 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 03:08:02
Liczba odtworzeń: 27
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:022.Stwierdzenie quorum radnych
16:033.Przyjęcie porządku obrad
16:034.Przyjęcie protokołu z sesji: 23.02.2021r.
19:075.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:41a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt1
16:42b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt 2
16:45c)nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki – projekt 3
17:02d)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Przeźmierowie w rejonie ulic: Rynkowej, Sosnowej i Modrzewiowej – projekt 4
17:11e)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Technicznej w Sadach – projekt 5
17:33f)zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w Przeźmierowie – projekt 6
17:35g)zezwolenia na ustanowienia służebności gruntowej – projekt 7
17:38h)zmiany uchwały nr XLIX/755/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 sierpnia 2017r. zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 8
17:40i)zmiany uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Baranowie – projekt 9
17:42j)nadania nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym – projekt 10
17:45k)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 11
17:47l)kupna działek położonych w Lusówku o nr ewid.: 125/1; 125/2; 132/2 oraz 133/2 – projekt 12
17:48m)kupna działki położonej w Lusówku o nr ewid. 130 – projekt 13
17:48n)kupna działki położonej w Lusówku o nr ewid. 131 – projekt 14
17:51o)zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek nr 124/1 i 124/2 w Jankowicach – projekt 15
17:52p)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami działek nr 759/2, 759/3 i 759/4 w Lusowie – projekt 16
17:55r)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 17
18:03s)wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2021-2025 – projekt 18
18:06t)kupna działek położonych w Górze o nr ewid.: 63/19; 63/31; 63/32 i 63/43 – projekt 19
18:10u)utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym – projekt 20
18:12w)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – projekt 21
18:14x)wykazu kąpielisk na terenie gminy Tarnowo Podgórne w roku 2021 – projekt 22
18:29y)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 23
18:34z)przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2021" – projekt 24
18:39aa)zmiany uchwały XXXIV/565/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. – projekt 25
18:396.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za I kwartał 2021 roku
18:397.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18:488.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
18:499.Interpelacje i zapytania radnych
18:4910.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
19:0711.Wolne głosy, wnioski i informacje
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje