Sesja Rady w dniu środa, 31 marca 2021

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 167 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 04:54:12
Liczba odtworzeń: 361
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wystąpienia mieszkańców.
5.Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
1.informacja z Urzędu Statystycznego w Warszawie
6.Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
7.Informacja Przewodniczącej Rady o pracy między sesjami.
8.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkt sprzedaży na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna i zwrotu części tej opłaty.
9.Projekt uchwały w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.
10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego-etap 2.
1.Projekt wyłożony do publicznego wglądu w dniach 02.03.2015 r. do 23.03.2015 r.
1)Uwaga 1 pkt 1
2)Uwaga 2 pkt 1
3)Uwaga 2 pkt 2
4)Uwaga 3 pkt 1
2.Projekt wyłożony do publicznego wglądu w dniach 21.12.2020 r. do 18.01.2021 r.
1)Uwaga 4 pkt 1
2)Uwaga 4 pkt 2
11.Korespondencja.
12.Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
13.Wniosek o zmianę porządku obrad polegająca na zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w gminie Konstancin-Jeziorna.
14.Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały w sprawoe Praogramu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.
15.Wniosek do Burmistrza Gminy o przygotowanie projektu uchwały w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna i procedowanie projektu na sesji w dniu 12.05.2021r.
pokaż cały porządek obrad