XXXII Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 31 marca 2021 r.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Czas publikacji: 8 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 11:16:21
Liczba odtworzeń: 158
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie sesji.
09:082.Złożenie ślubowania przez radną Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
09:303.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:204.Wystąpienia mieszkańców.
11:435.Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
11:586.Interpelacje i zapytania radnych.
12:367.Informacja na temat Akcji Zima 2020/2021.
12:498.Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVI/129/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”.
12:509.Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”.
12:5110.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2020.
13:2811.Informacja na temat czynności podjętych przez Biuro Radców Prawnych celem ustalenia właściciela miejskiego czasopisma społeczno-kulturalnego „Gazeta Wodzisławska”.
12.Podjęcie uchwał:
14:38a)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok Nr XXVIII/243/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku.
14:39b)w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2033.
14:42c)w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu Wodzisławskiego (ul. Oraczy)
14:48d)w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu Wodzisławskiego (ul. Czarnieckiego).
15:18e)w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Wodzisławia Śląskiego na rok 2021.
15:40f)w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
16:07g)w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2021 roku
16:09h)w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
16:09i)w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim musi odpowiadać projekt uchwały składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
16:10j)w sprawie przystąpienia Miasta Wodzisław Śląski do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, realizowanego ze środków Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych".
16:12k)w sprawie przystąpienia Miasta Wodzisław Śląski do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
16:42l)w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic.
18:01m)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Szyb Jedłownik.
18:13n)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka.
18:17o)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Kokoszyce.
18:19p)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Nowe Miasto.
18:21r)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Trzy Wzgórza.
18:29s)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Radlin II.
18:31t)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Stare Miasto.
18:33u)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Wilchwy.
18:34w)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Zawada.
13.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, które odbyły się w dniach:
18:45a)17 lutego 2021 roku,
18:46b)24 lutego 2021 roku.
14.Informacje Prezydenta Miasta :
19:18a)o działaniach podjętych między sesjami,
19:18b)o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
20:2115.Wolne głosy i wnioski.
20:2116.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje