XLI Sesja Rady w trybie zdalnym w dniu piątek, 26 marca 2021 r.

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 84 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:22:09
Liczba odtworzeń: 212
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ełk Z/S w Nowej Wsi Ełckiej za 2020 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ełk w 2020 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt za rok 2020.
13:548. Raport z działalności ZUG za 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
13:581) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”,
13:592) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chełchy”,
14:003) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2021-2036,
14:014) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok,
14:025) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w mieszkaniach chronionych
14:036) zmieniająca uchwałę Nr XIV/89/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Ełk, - AUTOPRAWKA
14:147) zmian „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. w Gminie Ełk na lata 2019-2022” stanowiącego załącznik do Uchwały nr VIII/45/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 r.,
14:328) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Ełk, w obrębie Siedliska, obejmującego działki nr 292/2, 293/2, 294, 295, 304/5,
14:339) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzanowo Gmina Ełk,
14:3410) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
14:3511) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - AUTOPOPRAWKA.
15:1712)określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytko‬ołożonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Ełk.
15:1913)sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale XL/268/2021 Rady Gminy Ełk z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o.
15:1910. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
15:2811. Interpelacje i zapytania radnych.
15:3312. Wolne wnioski i sprawy różne.
15:3313. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad