Sesja Rady w dniu poniedziałek, 29 marca 2021

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 493 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:13:04
Liczba odtworzeń: 450
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie sesji.
15:082.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:083.Interpelacje i zapytania.
15:124.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:125.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
15:216.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie za 2020 rok z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy rodzinie.
15:267.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Perzów.
15:308.Podjęcie uchwały w sprawie uznania „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012-2032” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
15:329.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039.
15:5010.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
15:5811.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
16:1612.Wolne głosy i wnioski.
16:1613.Zakończenie XXIV Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad