XXVIII sesja Rady Miasta Gdyni z 31 marca 2021

Rada Miasta Gdyni
Czas publikacji: 85 dni temu
Długość nagrania: 04:56:59
Liczba odtworzeń: 471
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Miasta,
12:142.Przyjęcie porządku obrad,
12:173.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta,
12:294.Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Śródmieście,
5. Projekty uchwał w sprawach:
12:431.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1,
12:462.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034,
12:493.określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
12:514.wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2021 r.,
13:035.udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
13:566.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka,
14:027.przyjęcia raportu z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
14:038.zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia
14:069.nadania nazwy Park Franciszka Ornassa terenowi zieleni położonemu przy ulicy Starodworcowej,
14:0810.nadania nazwy ulicy Klifowej drodze bez nazwy,
14:1011.sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXVII/888/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.02.2021 w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Magazynowa
14:1212.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Władysława IV,
14:1413.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sojowej o powierzchni 782 m²
14:1614.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej,
14:1715.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pawiej
14:1916.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni u zbiegu ulic Stawnej i Sadowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
14:2017.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27B,
14:5218.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej,
14:5419.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej
14:5520.yrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zegarskiego 8,
15:2121.skargi AS na bezczynność i przewlekłe prowadzenie sprawy przez Prezydenta Miasta Gdyni,
15:2122. skargi BK na działalność Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni,
15:2623.skargi KPo na działalność Prezydenta Miasta Gdyni
15:3024.skargi KWR na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
15:3325.skargi KP na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
15:3526.skargi MK z dnia 3 grudnia 2020 r. na działalność pracownika Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni
15:4327.przyjęcia aktualizacji "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025"
15:4828.ustanowienia roku 2021 - rokiem Tadeusza Wendy
15:5029.przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni
15:5130.zmiany składu osobowego stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni.
15:5331.zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni
15:5432.zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni.
15:586.Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
15:587.Interpelacje,
16:058.Informacje.
16:149.Wolne wnioski.
16:1410.Ustalenie terminu następnej sesji.
16:1611.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad