XXXIV Sesja Rady w dniu środa, 31 marca 2021 cz.1

Rada Miasta Piechowice
Czas publikacji: 31 marca 2021
Długość nagrania: 01:55:02
Liczba odtworzeń: 1270
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:251.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
14:252.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:31a)aktualizacji planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2021 - 2030, przyjętego uchwałą nr 112/XVIII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016 - 2020'';
15:05b)zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2021;
15:09c)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;
15:16d)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
15:21e)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Piechowice a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021 - 2029, zwanym Planem działań ZIT AJ;
15:42f)powołania Gminnej Rady Seniorów w Piechowicach oraz nadania jej Statutu.
15:524.Informacje z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
16:095.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
16:096.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
16:367.Sprawy różne.
16:368.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad