40 Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 30.03.2021

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Czas publikacji: 495 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 03:14:17
Liczba odtworzeń: 859
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Wybór Sekretarza obrad.
4.Wnioski do porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Przerwa w obradach 20 min.
10.Odpowiedzi na interpelecje i zapytania radnych.
11.Podjęcie uchwał:
a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie budżetu na 2021 rok;
b)w sprawie uznania petycji pt.,,Alarm! STOP Zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! za niezasługującą na uwzględnienie;
c)w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonowania Torunia;
d)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Szosa Rypińska oraz umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Plac 1000-lecia;
e)w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej
f)w sprawie przyjęcia,, Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na 2021 rok;
12.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelcjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad