Sesja Rady w dniu czwartek, 29 sierpnia 2019

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 547 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 05:22:21
Liczba odtworzeń: 795
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XIII Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych. /Druk nr 5/
10:054.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa. /Druk nr 7/
10:075.Rozpatrzenie projektu w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. /Druk nr 8/
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”. /Druk Nr 1/
10:247.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów. /Druk Nr 2/
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”./Druk Nr 3/
10:399.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa. /Druk Nr 4/
10:4310.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przystąpienia do Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Nasze przygody z małą kropelką wody” realizowanego w Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. J. Brzechwy w Bełchatowie. /Druk nr 9/
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przystąpienia do Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy – twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Pod Topolą w Bełchatowie”. /Druk nr 10 /
10:4812.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przystąpienia do Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Po co komu woda?” realizowanego w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie. /Druk nr 11/
10:5213.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Aktywny Start”. / Druk Nr 12/
11:3214.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 kwietnia 2009r.w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów. /Druk nr 13/
11:5915.Informacja na temat „Przygotowania miejskich placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. /Druk nr 14/
12:2316.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa /Druk nr 15/
12:2717.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok /Druk nr 16/
13:3518.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie. /Druk nr 6/
14:1119.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie zmieniający uchwałę nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zakresu kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bełchatowie w 2019 roku
20.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
21.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
22.Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski.
14:2523.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad