XXI Sesja Rady Gminy Lubawa - 30 marca 2021 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 175 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:42:17
Liczba odtworzeń: 183
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdznie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski.
5.Sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej.
6.Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji.
7.Przyjęcie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dzialalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2020 rok.
8.Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorców prowadzacych sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku oraz zwrotu części tej opłaty,
d)przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa na lata 2021-2027,
e)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2021-2023.
10.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
11.Odpowiedzi na wnioski.
12.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad