XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 marca 2021

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Czas publikacji: 246 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 08:47:20
Liczba odtworzeń: 1292
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:171.Otwarcie sesji.
09:182.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
10:563.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych. Informacja w zakresie budowy obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą na działce 142/21 w Sadkowie.
12:144.Sprawozdania z prac komisji.
14:025.Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
14:456.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2019-2021.
14:537.Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2018-2020.
15:028.Pytania radnych i mieszkańców.
9.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:051)w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/338/06 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskichz dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Kąty Wrocławskie,
15:072)w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Smolec,
15:093)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice,
15:104)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gniechowice,
15:125)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Baranowice,
15:186)w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku",
15:217)w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Utrzymanie i Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2021,
15:438)w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Kąty Wrocławskie,
15:499)w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich,
16:2510)w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kąty Wrocławskie,
16:2811)w sprawie rozpatrzenia petycji, której przedmiotem jest wyrażenie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego,
16:3812)w sprawie przekazania petycji dotyczącej bezpiecznego przejazdu ul. Granitową w Smolcu oraz ul. Konwaliową w Mokronosie Górnym podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia,
16:4113)w sprawie przekazania petycji dotyczącej poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego w ciągu komunikacyjnym ul. Wiśniowej w Smolcu podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
17:0810.Odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańców.
17:5911.Sprawy różne, wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad