XXV Sesja Rady Miasta Ustroń 25.03.2021

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 554 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:47:35
Liczba odtworzeń: 728
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miasta.
14:093. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:164. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
14:165. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku.
14:166. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:167. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021- 2025.
14:168. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021- 2027.
14:169. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
14:1610. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021- 2025.
14:3311. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.
14:3412. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:3513. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:4014. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Przedszkola nr 7 w Ustroniu do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu.
14:5716. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu.
14:5917. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu.
15:0118. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu.
15:1019. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021- 2027.
15:1220. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2021 r.”
15:1421. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021- 2025.
15:1622. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2652 S ul. Równica”.
15:2123. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria- etap 2.
15:2424. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Nierodzimiu, w rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik.
15:2825. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.
15:2826. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
15:2828. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:2929. Sprawy bieżące Miasta.
15:4730. Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:4731. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Ustroń - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje