XXXII Sesja Rady Miejskiej w dniu czwartek, 25.03.2021 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 91 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 09:48:58
Liczba odtworzeń: 1362
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:081.Otwarcie obrad
10:402.Przedstawienie porządku obrad.
10:553.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
11:524.Interpelacje i zapytania radnych.
11:545.Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 821, z 2021r. poz. 159) za rok 2020, realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustowa na lata 2020-2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadania w gminie Miasto Augustów.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
13:08a)wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Augustowa porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej,
13:49b)odwołania przedstawiciela Gminy Miasto Augustów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza,
14:10c)wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
14:24d)rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie,
14:42e)przekazania petycji według właściwości,
14:46f)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic Morelowej, Derak, Śliwkowej i Wrzosowej,
14:49g)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic Łącznej, Zakole i Żurawiej,
15:44h)utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Augustowie z siedzibą przy ul. Rajgrodzkiej 1, 16-300 Augustów,
16:12i)utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Augustowie z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 5, 16-300 Augustów,
16:56j)uchwalenia regulaminu korzystania ze ścieżki ruchowej w Augustowie,
16:56k)ustanowienia pomnika przyrody,
16:56l)zmian budżetu miasta na rok 2021,
17:02m)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.
17:307.Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku.
17:328.Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej z 25.02.2021 r.
19:499.Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.
19:4910.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Augustowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje