Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 25 marca 2021

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 552 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:56:15
Liczba odtworzeń: 697
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
2.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie międzysesyjnym.
12:103.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji złożonych w okresie międzysesyjnym.
12:104.Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy za 2020 rok.
12:115.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
12:196.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2021 rok.
12:217.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2021 - 2029.
12:238.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie Gminy Damnica stanowiących fundusz sołecki.
12:249.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Damnica w 2021 roku".
12:2410.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnica.
11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierzawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
12:5612.Wolne wnioski i informacje.
12:5613.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad