2021.03.25 - XXIX sesja Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 (w trybie zdalnym)

Rada Miejska w Krotoszynie
Czas publikacji: 305 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:36:53
Liczba odtworzeń: 666
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:171.Otwarcie sesji
10:252. Ustalenie porządku obrad
10:263. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
10:444. Interpelacje i zapytania radnych
10:495. Wnioski radnych oraz wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
10:536. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
10:567. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Krotoszyn w 2020 roku
11:068. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
11:10a) nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Krotoszyn
11:14b) zwolnienia i zwrotu opłaty uiszczonej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2021
11:22c) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Krotoszyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
11:26d) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
11:50e)zmiany uchwały nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
12:08f) zmian w budżecie na 2021 rok
12:1010. Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym
12:1311. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej
12:4712. Wolne głosy
12:4713. Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad