Sesja Rady w dniu czwartek, 25 marca 2021

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 25 marca 2021
Długość nagrania: 01:31:34
Liczba odtworzeń: 1577
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XX sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Strzałkowo za 2020 rok.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
c)zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania,
d)przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
e)rozpatrzenia petycji wielokrotnej dot. wystąpienia do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych,
f)przyjęcia planów pracy stałych komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2021 rok.
8.Informacja o stanie bezrobocia w gminie Strzałkowo.
9.Informacja dot. stanu bezpieczeństwa w gminie Strzałkowo.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad