XL Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 23 marca 2021r.

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 133 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:36:56
Liczba odtworzeń: 199
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXIX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.
6.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. w Powiecie Grajewskim,
b)w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Grajewie z Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie i jej likwidacji,
c)wsprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Szkoły Policealnej w Szczuczynie z Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie i jej likwidacji,
d)w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Grajewskim na lata 2021-2026”,
e)w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Grajewskim na lata 2021–2023,
f)w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026”,
g)w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026,
h)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie,
i)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021,
j)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024,
k)w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
7.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad