Sesja Rady w dniu wtorek, 27 sierpnia 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 222 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 04:13:15
Liczba odtworzeń: 636
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum
2.Wybór sekretarza obrad
3.Przyjęcie protokołów z obrad XI, XII i XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)Komisja Budżetu i Finansów;
2)Komisja Oświaty i Kultury;
3)Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5)Komisja Rewizyjna;
6)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019
2)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych,
3)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych,
4)w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS za rok 2018,
5)w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK,
6)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu
7)w sprawie zamiany nieruchomości
8)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota
9)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele
10.Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.Zakończenie obrad XV Sesji VIII Kadencji
pokaż cały porządek obrad