XII Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 27 sierpnia 2019

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 272 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:11:02
Liczba odtworzeń: 916
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
a)Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
b)Przyjęcie porządku obrad
c)Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - z 28 czerwca 2019r.
2.Trybuna obywatelska
3.Podjęcie uchwał
a)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok
b)Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr LI/299/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sławno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
c)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Mielczarskiego 9 na rzecz najemcy tego lokalu
d)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Mielczarskiego 9A na rzecz najemcy tego lokalu
e)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Sławno, oznaczonej geodezyjnie numerami działek 898, 909/6 obręb 0003 m. Sławno
f)Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skweru z fontanną zlokalizowanego między ulicami Armii Krajowej, Matejki i Kopernika w Sławnie
g)Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniwego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie
h)Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie
i)Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie
4.Informacja dyrektorów szkół miejskich w Sławnie o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020
5.Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
6.Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w II kwartale 2019r.
7.Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za II kwartał 2019r.
8.Wnioski radnych
11:109.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad