XI Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Czas publikacji: 325 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 06:13:00
Liczba odtworzeń: 750
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:181.Otwarcie sesji.
09:232.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
09:343.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał:
10:101)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
10:182)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,
10:383)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej - część A i C,
10:464)w sprawie uchylenia uchwały nr XII/142/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny, w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jabłoniowej,
10:585)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny,
11:016)w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Górnym,
11:037)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 5 lat ( kryta pływalnia),
11:048)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 miesięcy (obręb Skałka),
11:089)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat ( Kąty Wrocławskie, ulica Wrocławska 5a),
11:0810)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat ( Kąty Wrocławskie, ulica Wrocławska 5b),
11:1011)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat ( Kąty Wrocławskie),
11:1212)w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników,
11:2013)w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
11:2614)w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz wysokości opłat dodatkowych,
11:2915)w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
12:1016)w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
12:1217)o zmianie uchwały nr XV/202/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
12:1318)o zmianie uchwały nr XV/203/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13:245.Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
13:296.Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich za II kwartał 2019 roku.
13:597.Sprawozdania z prac komisji.
15:148.Sprawy różne, wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad