XI Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 668 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 04:10:05
Liczba odtworzeń: 776
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
10:09-Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie oddalenia skargi na uchwałę Nr LII/675/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ, sygn. akt II SA/Ld 59/19
10:09-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań
10:113. Przyjęcie protokołu z X sesji.
10:274. Zaprezentowanie wyników badań składowisk odpadów, zleconych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
11:295. Interpelacje i zapytania radnych.
11:386. Wnioski jednostek pomocniczych.
11:497. Zapytania mieszkańców.
12:018. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
12:129. Przyjęcie Oświadczenia Rady Miasta Zgierza w sprawie deklaracji o współpracy i wzajemnych relacjach pomiędzy Radą Miasta Zgierza, a Maniewicką Radą Rejonową.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
12:48a) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
12:49b) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
12:50c) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
12:51d) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
12:52e) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
12:53f) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu,
12:55g) udzielenia Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
12:58h) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą „Nowy schemat – wyższy standard” w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwoju na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,
13:02i) zmiany uchwały nr XLVIII/623/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019,
13:06j) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
13:07k) ustalenia wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
13:09l) ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
13:27m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu,
13:29n) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
13:35o)wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań
13:38p)odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie oddalenia skargi na uchwałę Nr LII/675/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ, sygn. akt II SA/Ld 59/19
13:4211. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13:5412. Oświadczenia Radnych.
13:5513. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14:0214. Zapytania i wolne wnioski.
14:0815. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
14:0916. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad