XXVI Sesja Rady Gminy Białopole - 18.03.2021

Rada Gminy Białopole
Czas publikacji: 130 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:24:32
Liczba odtworzeń: 315
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.
5.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu za 2020 r.
a)Wniosek formalny o nieodczytywanie treści uchwał
6.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Białopole na rzecz jej użytkownika wieczystego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białopole na 2021 rok.”
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm.
14.Wolne wnioski i zapytania radnych.
15.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad