Sesja Rady w dniu wtorek, 16 marca 2021

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 259 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:27:18
Liczba odtworzeń: 413
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:031.Otwarcie sesji.
15:112. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 r wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.
15:113. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 r.
15:134. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego programu systemu i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.
15:145. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie rzeszowskim na lata 2021-2026
15:166. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
15:217. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego.
15:228. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XI/83/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego.
15:249. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
15:2510.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:2811.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/235/21 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)”
15:2812.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
16:2313.Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
16:2514.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16:2515.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad