Sesja Rady w dniu poniedziałek, 24 czerwca 2019

Rada Miejska w Sulęcinie
Czas publikacji: 285 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:56:11
Liczba odtworzeń: 221
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:201.Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
15:212.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
15:223.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
15:244.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
15:255.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
15:346.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa targowiska w Sulęcinie" finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Eutopejskiej
15:407.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulęcin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów " finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .
15:438.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z wyposażeniem" finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
16:129.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
16:1610.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2034.
16:1811.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Sulęcinie- zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020- 2023.
16:2412.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa.
16:2713.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
16:3114.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
16:3715.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.`
16:4316.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze.
16:5817.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie.
17:0118.Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacji.
17:0119.Zamknięcie XIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
pokaż cały porządek obrad