XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Skawinie, 24 lutego 2021

Rada Miejska w Skawinie
Czas publikacji: 194 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 05:08:25
Liczba odtworzeń: 232
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Otwarcie sesji.
09:042.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXVII zwyczajnej oraz Sesji Rady Miejskiej.
09:053.Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
09:084.Uchwała w sprawie niewyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Skarbnik Gminy – Pani Teresa Wątor).
09:235.Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Skarbnik Gminy – Pani Teresa Wątor).
09:306.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania w ramach Inicjatyw Samorządowych w latach 2021 – 2022 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Pan Wojciech Mackiewicz
09:337.Uchwała w sprawie uchwalania zasad korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw oraz terenów sportowych i rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Skawina.– drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Pan Wojciech Mackiewicz).
09:378.Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach Programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Ochrony Powietrza - Pan Grzegorz Horwacik
10:239.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań polegających na zamianie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skawina, oznaczonej jako działka nr 4324 o pow. 0,7787 ha, poł. w Skawinie, jedn. ewid. Skawina, na części nieruchomości oznaczanych jako działki: nr 1799/1 oraz nr 1800/2, poł. w obr. Skawina, jedn. ewid. Skawina, celem stworzenia możliwości bezprzetargowego przekazania pozyskanego gruntu w użytkowanie wieczyste lub w użytkowanie na okres do 30 lat, Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Skawinie, na budowę nowej siedziby ośrodka, tj. dziennego domu dedykowanego osobom niepełnosprawnym – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura
10:5410.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 3249 o pow. 1,5845 ha oraz nr 3241/1 o pow. 0,9360 ha, położonej w obr. Skawina, jedn. ewid. Skawina, na cel publiczny związany z rozbudową parku miejskiego im. Marsz. Józefa Piłsudzkiego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura
10:5611.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).
11:0012.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 738/2 o pow. 0,0585 ha, położonej w obr. Facimiech, jedn. ewid. Skawina, na cele publiczne związane z realizacją projektu ciągów pieszo-rowerowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).
11:0513.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/321/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).
11:1214.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).
11:1715.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).
11:4316.Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Skawinie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej - jedno czytanie (projekt Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie referuje: Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Ewa Masłowska).
11:4817.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
11:5218.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
11:5519.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
11:5820.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 grudnia 2020 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
12:0021.Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku z dnia 11 lutego 2021 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
12:2122.Informacja Burmistrza o działaniach między sesjami.
14:0823.Wolne wnioski i zapytania.
14:0824.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad