Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady Konstancin-Jeziorna w dniu środa, 24 lutego 2021

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 196 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 08:44:12
Liczba odtworzeń: 262
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej.
5. Wystąpienia mieszkańców.
6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracy między sesjami.
9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok 2021.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
18. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
20. Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku.
21. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konstancin-Jeziorna.
22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2025.
23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2023.
24. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” oraz zasad jego funkcjonowania.
25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek – Borowina.
26. Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w gminie Konstancin-Jeziorna.
27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowości w działaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie – Jeziornie ( BRM 269/2020).
28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej uchylania się prze Gminę Konstancin-Jeziorna do zaspokojenia roszczeń finansowych Skarżącego z tytułu udokumentowanych, wykonanych, kompleksowych robót budowlanych i montażowych przy budowie ogrodzenia w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12 w Konstancinie – Jeziornie (BRM 281/2020).
29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku wypłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Piaseczyńskiego Nr 29/20 z dnia 11.02.2020 r. utrzymaną w mocy decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2424/2020 z dnia 30.07.2020 r. (BRM 395/2020).
30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie dot. „ Decyzji Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 46/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku dot. usunięcia drzew znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kołobrzeskiej 54 w Konstancinie – Jeziornie, w skład której wchodzą działki o nr ewidencyjnym 55/24, 55/11 i 55/18 z obrębu 01-28” (BRM 396/2020).
31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku złożonej przez adwokat Renatę Sutor.
32.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna za II półrocze 2020 roku.
33.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziona Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna
34. Korespondencja.
35. Rozpatrzenie skarg.
36. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
37.Zmiana porządku obrad - w pkt 32 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna za II półrocze 2020 r.
38.Zmiana porządku obrad - w pkt 33 - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna.
39. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 13 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
40.wniosek: o kontynuowanie rozmów z zarządem Woj, Mazowieckieho i innymi odpowiednimi władzami na temat projektu i budowy obwodnicy drogi 724 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
41.wniosek formalny o głosowanie bez dyskusji pkt 13 w porządku obrad Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
42.wniosek dot projektu uchwały pkt 13 zmiana § 1 ustęp 1- umowy dzierżawy na 1 rok z możliwością przdłużenia
pokaż cały porządek obrad