Sesja Rady w dniu wtorek, 6 sierpnia 2019

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 127 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:40:43
Liczba odtworzeń: 161

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z VII sesji.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
c)zwolnień z podatku od nieruchomości,
d)uznania „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Strzałkowo
e)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo nieruchomości niezabudowanych położonych w Strzałkowie
f)powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Strzałkowo opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
g)ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
h)dofinansowania opracowania pt.:”Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie”, realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad