XXXI Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 26 lutego 2021 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 27 lutego 2021
Długość nagrania: 03:25:49
Liczba odtworzeń: 1101
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji.
10:092.Ustalenie porządku obrad.
10:103.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10:134.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10:235.Interpelacje i zapytania radnych.
10:476.Wnioski i oświadczenia radnych.
11:027.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krotoszyńskim w 2020 r.
11:188.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020.
11:329.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w 2020 roku.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
11:36a)zmiany uchwały nr XXIV/155/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
11:43b)zmiany uchwały nr XXIX/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok;
11:47c)zmiany uchwały nr XXIX/189/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2021-2024;
11:50d)odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
11:56e)wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
11:58f)określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12:4411.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13:2912.Wolne głosy.
13:2913.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad