Sesja Rady w dniu wtorek, 30 lipca 2019

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 689 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 03:32:16
Liczba odtworzeń: 923
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:131.Otwarcie sesji.
10:132.Stwierdzenie prawomocności obrad
10:153.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
12:465.Interpelacje.
6.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:06a)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032,
13:09b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
13:16c)zmiany Uchwały nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
13:16d)określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13:19e)podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
13:22f)zmiany Uchwały Nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13:44g)w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele na okres od dnia 1 września 2019 roku.
8.Zapytania i wolne wnioski
9.Zamkniecie obrad
pokaż cały porządek obrad