Sesja Rady w dniu czwartek, 25 lutego 2021

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 527 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:37:03
Liczba odtworzeń: 523
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:101.Otwarcie sesji.
15:102.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:103.Interpelacje i zapytania.
15:124.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:135.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
15:136.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
15:147.Przyjęcie oceny realizacji Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Perzów na lata 2014-2020.
15:168.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Perzów na lata 2021-2027.
15:179.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie.
15:1810.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Perzów, planów pracy stałych komisji Rady oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Perzów na rok 2021.
15:2311.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
15:2412.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
15:2513.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
15:2714.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Perzów na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
15:2915.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
15:3716.Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Perzów do prac nad utworzeniem spółdzielni energetycznej.
15:3817.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perzów w 2021 roku.
15:4218.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Perzów.
15:5619.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów.
15:5820.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16:0021.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
16:0322.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039.
16:1123.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
16:3924.Wolne głosy i wnioski.
16:3925.Zakończenie XXIII Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad