XXIV Sesja Rady Miasta Ustroń 25.02.2021

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 830 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:11:17
Liczba odtworzeń: 1024
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miasta.
14:073. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:094.Sprawozdanie roczne za rok 2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14:105.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:166.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.
14:167.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:168.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:269.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027”, w tym trybu jej konsultowania.
14:3710.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym.
14:3911.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń do organu regulacyjnego.
14:4012.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/199/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zawarcia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumień określających zasady prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych.
14:4613.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego.
14:4714.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z odpowiedzią na skargę.
14:4815.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową.
14:4916.Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej włączenia Przedszkola nr 4 do zespołu szkolno- przedszkolnego.
14:5017.Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej włączenia Przedszkola nr 7 do zespołu szkolno- przedszkolnego.
14:5118.Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej włączenia Przedszkola nr 5 do zespołu szkolno- przedszkolnego.
14:5119.Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej włączenia Przedszkola nr 6 do zespołu szkolno- przedszkolnego.
14:5220.Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniach: 20 października, 29 października, 26 listopada, 17 grudnia 2020 r.
14:5721.Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w IV kwartale 2020 r.
14:5722.Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020r.
14:5723.Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień (konkursów ofert) w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020r.
15:0624. Sprawy bieżące Miasta.
15:1425. Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:1426. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Ustroń - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje