Sesja Rady w dniu czwartek, 25 lutego 2021

Rada Miasta Zielonka
Czas publikacji: 26 lutego 2021
Długość nagrania: 03:36:00
Liczba odtworzeń: 1198
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym:
a) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
b) Sprawozdanie z zakresu ochrony środowiska i jego zasobów za 2020 rok;
c) Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Obronnych za 2020 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Zielonce za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (Druk Nr 290)
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2021. (Druk Nr 291)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2021 – 2029. (Druk Nr 292)
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (Druk Nr 293)
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia pn. Klub Senior+ w Zielonce. (Druk Nr 294)
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie osób niepełnosprawnych. (Druk Nr 295)
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2021 roku”. (Druk Nr 296)
11APodjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie podziału i zamiany nieruchomości. (Druk Nr 297)
12. Zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych
13. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad