XIII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 29 lipca 2019

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 172 dni 14 godzin temu
Dłuugość nagrania: 07:21:58
Liczba odtworzeń: 745
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.przyjęcia stanowiska w sprawie idei upamiętnienia w Augustowie Ofiar Obławy Augustowskiej
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)przyjęcia stanowiska w sprawie modernizacji drogi Białystok – Augustów – Suwałki
b)zmiany składu osobowego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie
c)zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie
d)zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie
e)zmiany składu osobowego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie
f)zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
g)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
h)zmiany uchwały nr X/98/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
i)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustowa
j)uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie
k)rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie.
l)zmiany Uchwały nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie"
m)zmian budżetu miasta na rok 2019
n)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032
7.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
8.Przyjęcie protokołu X/19 z obrad X sesji Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2019 r.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad