39 Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 23.02.2021

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Czas publikacji: 528 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 03:12:09
Liczba odtworzeń: 577
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:341.Otwarcie Sesji.
14:352.Stwierdzenie quorum.
14:353.Wybór Sekretarza obrad.
14:354.Wnioski do porządku obrad.
14:365.Przyjęcie protokołów z :
14:35a)XXXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
14:36b)XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Goubia-Dobrzynia.
14:396.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
15:177.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
15:408.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Przerwa w obradach 20 min.
17:1010.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17:3711.Podjęcie uchwał:
17:18a)w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr I/5/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
17:20b)w sprawie przyjęcia ,, Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycznąi paliwa gazowe dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2031'' ;
17:22c)w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego tryba zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Kościuszki;
17:27d)w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych;
17:30e)zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu;
17:33f)w sprawie regulaminu określajacego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedeszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń;
17:37g)zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
17:4212.Informacje Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
17:4613.Wolne wnioski.
17:4614.Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad