XXXI Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 24 lutego 2021 r.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Czas publikacji: 36 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 08:39:53
Liczba odtworzeń: 220
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:171.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
08:182.Wystąpienia mieszkańców.
08:293.Interpelacje i zapytania radnych.
09:444.Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wodzisławiu Śląskim (w zakresie działania jednostek miejskich ).
10:015.Informacja na temat realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
10:096.Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
11:157.Informacja na temat aktualnego stanu technicznego budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim.
12:048.Informacja na temat sprzedaży mieszkań komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego w latach 2017-2020.
9.Podjęcie uchwał:
13:42a)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok Nr XXVIII/243/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku.
13:43b)w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2033.
13:43c)w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów lub urządzeń profilaktycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.
14:00d)w do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.
e)w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim.
f)w sprawie statutu Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim.
14:21g)w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic.
14:22h)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Szyb Jedłownik.
i)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka.
j)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Kokoszyce.
k)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Nowe Miasto.
l)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Trzy Wzgórza.
m)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Radlin II.
n)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Stare Miasto.
o)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Wilchwy.
p)w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Zawada.
14:25r)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 14 w Wodzisławiu Śląskim.
14:26s)w sprawie przekazania petycji wielokrotnej dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
14:27t)w sprawie przekazania skargi według właściwości.
14:30u)w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
10.Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:
14:33a)kosztów gospodarki odpadami w Mieście za lata 2018-2019,
14:36b)realizacji i utrzymania inwestycji „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”.
14:3711.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2021 roku.
12.Informacje Prezydenta Miasta :
15:35a)o działaniach podjętych między sesjami,
16:25b)o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
16:4013.Wolne głosy i wnioski.
16:4214.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje