XXVI sesja Rady Gminy Rudniki

Rada Gminy Rudniki
Czas publikacji: 80 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 03:34:09
Liczba odtworzeń: 693
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
13:212.Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji.
13:213.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Rudniki.
4.Podjęcie uchwały:
a)w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok– projekt uchwały Nr XXVI/201/2021
13:26b)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudniki na lata 2021-2026– projekt uchwały Nr XXVI/202/2021
13:50c)w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Rudniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt uchwały Nr XXVI/203/2021
d)w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki- projekt uchwały Nr XXVI/204/2021
13:58e)zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały Nr XXVI/205/2021
14:12f)w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku” - projekt uchwały Nr XXVI/206/2021
14:14g)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt uchwały Nr XXVI/207/2021
14:15h)w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – projekt uchwały Nr XXVI/208/2021
14:16i)w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – projekt uchwały Nr XXVI/209/2021
14:39j)w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Gminy Rudniki do projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w ramach Programu LIFE – projekt uchwały Nr XXVI/210/2021
14:40k)w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2021r. – projekt uchwały Nr XXVI/211/2021
16:365.Zapytania i wolne wnioski.
6.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rudniki - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje