Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 23.02.2021r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 331 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 02:00:44
Liczba odtworzeń: 363
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z sesji: nr XXXVII/37/2021 oraz nr XXXVIII/38/2021.
4.Temat wiodący: gospodarka mieszkaniowa.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie na 2021 rok;
b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032;
c)niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2022;
d)dopłat do 1m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów;
e)zmiany Uchwały Nr XXXV/316/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
f)zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mikołów;
g)udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (50.000,- zł);
h)udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (103.532,- zł);
i)zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych;
j)ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022;
k)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów;
l)określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
m)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Mikołów na lata 2021-2026;
n)przystąpienia do Związku Miast Polskich;
o)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000,-zł);
p)ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
r)petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (petycja S.C.);
s)petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (petycja J.W.);
t)petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (petycja B.J.).
u)petycji - listu otwartego z dnia 16 stycznia 2021 r. dotyczącego petycji - listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
w)zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 6 ds. Społecznych
x)zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
y)zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 2 ds. Budżetu
6.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
18:0310.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad