XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2021 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 493 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:20:11
Liczba odtworzeń: 731
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXV, XXVI, XXVII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie reaktywacji Akademii Zamojskiej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie stanowiska
10. Uchwalenie dla miasta Tomaszów Lubelski planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2023
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha”.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 – 2025.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Zawarcie porozumienia dotyczącego powołania Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszowa Lubelskiego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Zwolnienie z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2021”
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18. Udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19. Przyjęcie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
20. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
21. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na działania Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącej ograniczenia hałasu pochodzącego z muszli koncertowej w parku miejskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
22. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wyłączenia parkingów z użytkowania i przekazanie sprawy według właściwości do Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
23. Zakończenie obrad XXVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad