XXXII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 18 lutego 2021 r. godz. 10:00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 249 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:27:23
Liczba odtworzeń: 402
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stryków na lata 2021-2023” (XXXII_316_2021).
4.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (XXXII_317_2021).
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków (XXXII_318_2021).
6.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (XXXII_319_2021) .
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XXXII_320_2021).
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XXXII_321_2021).
9.Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa (XXXII_322_2021).
10:2810.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad