XXXI Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 59 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 04:09:52
Liczba odtworzeń: 79
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
10:152. Uwagi do porządku obrad.
a)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/354/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2021 r.
10:163. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
10:254. Interpelacje i zapytania radnych.
10:345. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:366. Zapytania mieszkańców
10:377. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
10:498. Oświadczenie Rady Miasta Zgierza w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza w związku z planami Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącymi zmian funkcjonowania filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego.
13:129. Podjęcie uchwał w sprawach:
10:52a)zmiany uchwały Nr XXX/354/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2021 r.
10:53b) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Piaskowice -Aniołów w Zgierzu,
10:56c) rozpatrzenia wniosku,
10:58d) ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
11:01e) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi,
11:04f) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2021-2025,
11:07g) przyjęcia programu Gminy Miasto Zgierz w sferze polityki senioralnej na lata 2021-2024,
11:12h) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
11:32i) możliwości udziału właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości w inwestycjach miejskich na terenie Gminy Miasto Zgierz,
11:34j) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu”, w ramach naboru wniosków do programu „Infrastruktura sportowa Plus”,
11:38k) zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2021,
11:42l) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zgierza na lata 2021 – 2025.
11:47m)zmiany uchwały nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz,
11:52n)zmiany uchwały Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
12:45o)zmiany uchwały nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz.
13:2910. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034:
13:12a) przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
13:25b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,
13:29c) dyskusja nad projektem uchwały,
13:29d) głosowanie projektu uchwały,
13:5811. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2021:
13:40a) przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
13:45b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,
13:47c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały,
13:57d) dyskusja nad projektem uchwały,
13:58e) głosowanie projektu uchwały.
13:5812. Sprawozdanie z realizacji Programu „Zgierz dla Rodziny” za rok 2020.
13:5913. Stan przygotowań do obchodów 200-lecia Umowy Zgierskiej.
13:5914. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
14:0015. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14:0316. Zapytania i wolne wnioski.
14:0717. Oświadczenia radnych.
14:1018. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
14:1019. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad