XXXI sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 11-02-2021 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 552 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 05:07:26
Liczba odtworzeń: 946
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1)wyrażenia poparcia wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego Panu prof. Franciszkowi Markowi, skierowanego do Sejmiku Województwa Opolskiego przez Okręgowy Zarząd Opolski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenie Klubu Rodło Opole,
2)nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” Panu Vasylowi Vasyliovychowi Onutchakowi,
3)nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Pani Teresie Cegleckiej-Zielonce,
4)nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Tadeuszowi Wojtowiczowi,
5)nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Kazimierzowi Szelągiewiczowi,
6)nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Wiesławowi Molińskiemu,
7)nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Adamowi Maciągowi,
8)zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2021 rok,
9)uchylenia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów i przyjęcia załącznika do Uchwały nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów,
10)zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów,
11)zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
12)zmiany uchwały nr 348/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
13)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2021 roku,
14)uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2021-2023,
15)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
16)zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Namysłów i zwrotu części tej opłaty,
17)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
18)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
19)zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
6.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
7.Sprawy różne i wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
pokaż cały porządek obrad