XXVI Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 27 stycznia 2021

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 221 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:33:51
Liczba odtworzeń: 225
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2040 :
a)przedstawienie projektu uchwały,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
c)przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
d)dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,
e)głosowanie nad projektem uchwały.
6.Budżet gminy na 2021r.:
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
c)odczytanie opinii komisji stałych rady gminy,
d)przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych rady gminy, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
e)przedstawienie poprawek do budżetu gminy,
f)dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
g)głosowanie nad projektem uchwały.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji poprzez przyjęcie uchwały o treści wskazanej w petycji.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji poprzez pilne przyjęcie uchwały o treści wskazanej w petycji.
11.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
12.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
13.Zapytania i wolne wnioski.
14.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad