XXIV sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 09 lutego 2021 godz.15.00

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 293 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:41:08
Liczba odtworzeń: 538
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad
3.Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji odbytej w dniu 15 grudnia 2020 r.
4.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
5.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym
6.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021-2026.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2021.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Pawłowice w roku 2021 ( budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach).
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu ( letnie utrzymanie dróg powiatowych).
11.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia ( letnie utrzymanie dróg powiatowych).
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Pawłowice lub jej jednostkom organizacyjnym.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Pawłowice.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pawłowice.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pawłowicach
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 2 czerwca 2020 r. ( Program Zdrowy Przedszkolak).
21.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez Gminę Pawłowice zadania publicznego.
22.Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Wojewody Śląskiego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice dot. Programu Stypendialnego Warto się uczyć.
23.Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Wojewody Śląskiego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice dotyczącą Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja.
24.Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Wojewody Śląskiego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice dot. Programu Stypendialnego Motywacja.
25.Podjęcie uchwały w sprawie uzania skargi Wojewody Śląskiego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice dot. Programu Stypendialnego Szansa
26.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
27.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
28.Wolne głosy i wnioski
29.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad