Sesja Rady w dniu wtorek, 26 stycznia 2021 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 355 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:42:24
Liczba odtworzeń: 454
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) a/ otwarcie sesji,
b) b/stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Realizacja budżetu- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
3. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy za 2020 r.
4. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/254/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie Statutu Gminy Słupsk
b)- druk Nr 2 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Gminy Słupsk „Centrum Usług Wspólnych”.
c) - druk Nr 3_w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
d) - druk Nr 4_ w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
e) - druk Nr 5_ w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 14 grudnia 2020 r. o usunięcie wady prawnej uchwały nr XXVII/286/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gałęzinowo, gm. Słupsk.
f) - druk Nr 6_w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach spółki z o.o., na lata 2021-2024
g) - druk Nr 7 _ w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” spółki z o.o., na lata 2022-2024
h) - druk Nr 8_w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2021 rok.
i) - druk Nr 09_ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXX/324/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
j) - druk Nr 10_ w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o partnerstwie z Gminami: Kobylnica, Kępice i Ustka w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich w gm. Słupsk, Kobylnica, Kępice i Ustka”.
k)- druk Nr 11 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica” planowanego do złożenia w ramach naboru wniosków o dofinansowanie do Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad